سرور مجازی kvm آمریکا

US 1بک آپ گیری هفتگی دارد


بک آپ گیری روزانه ندارد


فضای پشتیبانی مجزا دارد

 • 1 گیگ رم
 • 1 هسته سی پی یو
 • 20 گیگ هارد
 • 80 گیگ پهنای باند
 • 1 عدد آی پی اختصاصی
 • بله دی ان اس
 • 99.99 آپتایم
 • دارد پشتیبانی
 • 1 GB سرعت پورت
US 2بک آپ گیری هفتگی دارد


بک آپ گیری روزانه ندارد


فضای پشتیبانی مجزا دارد

 • 2 گیگ رم
 • 1 هسته سی پی یو
 • 40 گیگ هارد
 • 150 گیگ پهنای باند
 • 1 عدد آی پی اختصاصی
 • بله دی ان اس
 • 99.99 آپتایم
 • دارد پشتیبانی
 • 1 GB سرعت پورت
US 3بک آپ گیری هفتگی دارد


بک آپ گیری روزانه ندارد


فضای پشتیبانی مجزا دارد

 • 3 گیگ رم
 • 2 هسته سی پی یو
 • 50 گیگ هارد
 • 200 گیگ پهنای باند
 • 1 عدد آی پی اختصاصی
 • بله دی ان اس
 • 99.99 آپتایم
 • دارد پشتیبانی
 • 1 GB سرعت پورت
US 4بک آپ گیری هفتگی دارد


بک آپ گیری روزانه ندارد


فضای پشتیبانی مجزا دارد

 • 4 گیگ رم
 • 2 هسته سی پی یو
 • 60 گیگ هارد
 • 250 گیگ پهنای باند
 • 1 عدد آی پی اختصاصی
 • بله دی ان اس
 • 99.99 آپتایم
 • دارد پشتیبانی
 • 1 GB سرعت پورت
US 5بک آپ گیری هفتگی دارد


بک آپ گیری روزانه ندارد


فضای پشتیبانی مجزا دارد

 • 6 گیگ رم
 • 3 هسته سی پی یو
 • 80 گیگ هارد
 • 350 گیگ پهنای باند
 • 1 عدد آی پی اختصاصی
 • بله دی ان اس
 • 99.99 آپتایم
 • دارد پشتیبانی
 • 1 GB سرعت پورت
US 6بک آپ گیری هفتگی دارد


بک آپ گیری روزانه ندارد


فضای پشتیبانی مجزا دارد

 • 8 گیگ رم
 • 4 هسته سی پی یو
 • 100 گیگ هارد
 • 450 گیگ پهنای باند
 • 1 عدد آی پی اختصاصی
 • بله دی ان اس
 • 99.99 آپتایم
 • دارد پشتیبانی
 • 1 GB سرعت پورت